بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی دکتری سراسری علوم دامی – علوم طیور
۴ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای دکتری سراسری علوم دامی – علوم طیور
بودجه بندی آزمون دکتری سراسری علوم دامی – علوم طیور (کد ۲۴۵۲) – ۴ مرحله

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

طرح آزمایشات کشاورزی

مقدمه درس طرح آزمایش های کشاورزی – طرح کرت های تصادفی (طرح کاملاَ تصادفی) – مقایسه میانگین تیمارها در طرح کاملاَ تصادفی با تکرارهای نامساوی و مساوی – طرح کاملاَ تصادفی با بیش از یک مشاهده، طرح بلوک های کاملاَ تصادفی – سودمندی نسبی طرح بلوک های کامل تصادفی نسبت به طرح کاملاَ تصادفی – طرح لاتین – کشف مشاهده از دست رفته سودمندی نسبی (طرح مربع لاتین نسبت به طرح بلوک)

بیوشیمی

آب -ساختمان پروتئین عمل پروتئینها آنزیمها (مفاهیم و کینیتیک )- کربوهیدراتها، چربیها اسیدهای نوکلئیک – ویتامینها، چربیها اسیدهای نوکلئیک – ویتامینها

آمار

مفاهیم – تعاریف – نمودار – منحنی – توزیع فراوانی – شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی، قوانین شمارش – احتمالات – امید ریاضی – توزیع دو جمله ای

تغذیه طیور

کلیات تغذیه طیور

فیزیولوژی دام

فیزیولوژی دستگاه تناسلی نر و ماده (پرندگان) (به جزء هورمون) و مباحث مربوط به زایش، هورمونها و ساختمان شیمیائی آنها و نقش هورمونها در دستگاه تولید مثل

آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

طرح آزمایشات کشاورزی

تبدیل و تغییر شکل آمار و ارقام – تجزیه مجموع مربعات تیمار برای مقایسه های تیماری – آزمایش های فاکتوریل، اختلاط – تفکیک ss ها – طرح کرت های خرد شده

بیوشیمی

آنزیم و ها و اصول بیو انرژتیک و میتوکندری

آمار

توزیع های نرمال – پواسن – توزیع t – نمونه گیری – فاصله اطمینان، مربع کای – توزیع F – تجزیه همبستگی و رگرسیون – تجزیه واریانس

تغذیه طیور

کربوهیدرات، چربی و پروتئین ها در طیور

فیزیولوژی دام

هورمونها و ساختمان شیمیائی آنها و نقش هورمونها در دستگاه تولید مثل

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

پکیج آزمون های آزمایشی دکتری سراسری علوم دامی – علوم طیور | 280000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها