بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته آزمون های آزمایشی دکتری کشاورزی هسته ای – سراسری
۴ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای دکتری سراسری کشاورزی هسته ای
بودجه بندی آزمون های آزمایشی دکتری سراسری کشاورزی هسته ای – کد ۲۴۵۱

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

طرح آزمایشات کشاورزی

مقدمه درس طرح آزمایش های کشاورزی – طرح کرت های تصادفی (طرح کاملاَ تصادفی) – مقایسه میانگین تیمارها در طرح کاملاَ تصادفی با تکرارهای نامساوی و مساوی – طرح کاملاَ تصادفی با بیش از یک مشاهده، طرح بلوک های کاملاَ تصادفی – سودمندی نسبی طرح بلوک های کامل تصادفی نسبت به طرح کاملاَ تصادفی – طرح لاتین – کشف مشاهده از دست رفته سودمندی نسبی (طرح مربع لاتین نسبت به طرح بلوک)

آمار

مفاهیم – تعاریف – نمودار – منحنی – توزیع فراوانی – شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی، قوانین شمارش – احتمالات – امید ریاضی – توزیع دو جمله ای

ژنتیک و اصلاح نباتات

ژنتیک: سلول، ماهیت ماده ژنتیکی – چرخه سلولی – گامتوژنز – ژنتیک مندلی تغییرات نسبت های مندلی (تأثیر متقابل ژنی – ژنتیک جنسیت – پیوستگی ژن ها)

اصلاح نباتات: مکانیسم گیاهات جهت اهلی شدن (موتاسیون، پلی پلوئیدی، آینوپلوئیدی و …) – نظام تولید مثلی در یاهان – کشت بافت، آپومیکسی – توارث صفات کمی

آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

طرح آزمایشات کشاورزی

تبدیل و تغییر شکل آمار و ارقام – تجزیه مجموع مربعات تیمار برای مقایسه های تیماری – آزمایش های فاکتوریل، اختلاط – تفکیک ss ها – طرح کرت های خرد شده

آمار

توزیع های نرمال – پواسن – توزیع t – نمونه گیری – فاصله اطمینان، مربع کای – توزیع F – تجزیه همبستگی و رگرسیون – تجزیه واریانس

ژنتیک و اصلاح نباتات

ژنتیک: سیتوژنتیک (ناهنجاری های کروموزومی) ، ژنتیک کمی و جمعیت، ژنتیک مولکولی – مهندسی ژنتیک – ژنتیک ویروس و باکتری

اصلاح نباتات: انواع عمل ژن – محاسبه اجزا واریانس فتوتیپی – اصلاح گیاهان خود گشن اصلاح گیاهان دگرگشن – مکانیسم های نر عقیمی – اصلاح خصوصی – اصلاح برای اهداف خاص

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

بسته آزمون های آزمایشی دکتری کشاورزی هسته ای – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها