بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی دکتری مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی – سراسری
چهار مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای دکتری سراسری مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی
بودجه بندی ۴ مرحله آزمون آزمایشی دکتری سراسری مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی – کد ۲۴۴۹

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

رابطه آب، خاک و گیاه

آب و خصوصیات آن، رطوبت خاک، حرکت آب در خاک، نقش آب در گیاهان

ژئومورفولوژی ۲

ژئومرفولوژی مناطق خشک و بیابانی

خاکهای مناطق خشک

کلیات ایجاد پروفیل در خاک، مشخصات و طبقه بندی مناطق خشک،‌ طبقه بندی خاک های ایران، طبقه بندی خاکهای از دیدگاه فائو

آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

رابطه آب، خاک و گیاه

سیستم ریشه در گیاهان، جذب آب و مواد غذایی، تبخیر و تعرق و نیاز آبی، تنش های گیاهی و مقاومت به خشکی

ژئومورفولوژی ۲

فرسایش بادی و ناهمواری‌های ماسه‌ای و منشأیابی رسوبات بادی

خاکهای مناطق خشک

افق های شناسایی در رده بندی جدید (تاکسونومی خاک)، اصول نامگذاری سیستم جدید طبقه بندی آمریکایی و کلید آن

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

پکیج آزمون های آزمایشی دکتری مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها