بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

مجموعه آزمون های آزمایشی دکتری سراسری مجموعه شیمی -شیمی آلی
۴ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای دکتری سراسری مجموعه شیمی -شیمی آلی
بودجه بندی آزمون های آزمایشی دکتری سراسری – مجموعه شیمی – شیمی آلی (کد ۲۲۱۲)

درس فهرست مطالب
آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)
زبان عمومی Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test
هوش و استعداد تحصیلی درک مطلب، تحلیلی، کمیتی
شیمی آلی پیشرفته مفاهیم شیمی فیزیک آلی-استریوشیمی (شیمی فضایی)-جانشینی هسته دوستی
طیف سنجی در شیمی آلی اساس فیزیکی طیف‌سنجی NMR طیف‌سنجی مادون قرمز (IR)
سنتز ترکیبات آلی تشکیل پیوندهای ساده ی کربن-کربن، واکنش های ترکیبات آلی فلزی
آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)
زبان عمومی Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test
هوش و استعداد تحصیلی درک مطلب، تحلیلی، کمیتی
شیمی آلی پیشرفته افزایش قطبی و واکنش های حذفی-واکنش های ترکیبات کربونیلی-کربوآنیون ها و کاربن ها
طیف سنجی در شیمی آلی طیف‌سنجی ماوراءبنفش(UV) طیف‌سنجی جرمی
سنتز ترکیبات آلی کاهش پیوندهای چندگانه ی کربن-کربن ، گروههای کربونیل و سایر گروه های عاملی-اکسیداسیون-سنتز ترکیبات هتروسیکل
آزمون سوم (جامع)
آزمون چهارم (جامع)
مجموعه آزمون های آزمایشی دکتری سراسری مجموعه شیمی -شیمی آلی | 280000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها