بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

مجموعه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی
آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی کد ۱۲۵۷

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

انتقال حرارت

تقسیم بندی روش های مختلف انتقال حرارت تعاریف و اصول کلی – هدایت در سیستم های یک بعدی و پایدار – فن ها و مقاومت حرارتی اتصال

طرح راکتورهای شیمیایی

سرعت واکنش های متجانس

انتقال جرم و عملیات واحد

عملیات انتقال جرم – نفوذ مولکولی سیالات

مکانیک سیالات

مفاهیم سیالات – انواع سیالات – خواص گوناگون سیالات ، ویسکوزیته، چگالی، فشار و کشمکش سطحی – انواع سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی – استاتیک سیالات – مانومترها و دریچه ها – نیروهای بویانسی و پایداری اجسام شناور و غوطه ور

ترمودینامیک

مفاهیم بنیادی ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک – خواص حجمی سیالات خالص – آثار گرمایی

کنترل فرایند

تبدیلات لاپلاس – مفاهیم روش حل دیفرانسیل به کمک تبدیلات لاپلاس – پاسخ سیستم های درجه اول و درجه دوم تداخلی و غیر تداخلی

ریاضیات کاربردی

فرمولاسیون و مدل سازی مسائل در مهندسی شیمی – معادلات دیفرانسیل معمولی (مرتبه اول و دوم) – تبدیل لاپلاس

ریاضیات عددی

روش های تعیین ریشه معادلات

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

انتقال حرارت

بررسی روش های حل تحلیلی – عددی و ترسیمی در سیستم های ۲ و ۳ بعدی – بررسی حرارت هدایتی ناپایدار ظرفیت فشرده سیستم های ۱ ، ۲ ، ۳ بعدی پایدار

طرح راکتورهای شیمیایی

راکتورهای ناپیوسته – راکتورهای منفرد کامل

انتقال جرم و عملیات واحد

ضرایب انتقال جرم – نفوذ در جامداتضرایب انتقال جرم – نفوذ در جامدات

مکانیک سیالات

جریان سیال و معادلات اساسی: خصوصیات جریان و مفاهیم سیستم و حجم کنترل – روابط پایه ای در جریان سیالات مومنتم و انرژی

ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک – موتور حرارتی – یخچال ها – پمپ حرارتی – محاسبه تغییرات آنتروپی جامدات – مایعات و گازها – بازگشت ناپذیری و قابلیت کاردهی

کنترل فرایند

بلاک دیاگرام سیستم های کنترلی – ساختار کنترل فید بک – اثر هر یک از پارامترها، P, PI , PID (توابع تبدیل کنترلرها)

ریاضیات کاربردی

سری فوریه و توابع خاص – توابع و معادلات بسل و لژاندر – تعامد و توابع متعامد

ریاضیات عددی

خطاها، دستگاه معادلات خطی، درون یابی

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

انتقال حرارت

انتقال حرارت کنوکسیونی – دسته بندی مفاهیم – روابط جابه جایی اجباری برای صفحه ها و لوله ها

طرح راکتورهای شیمیایی

طرح راکتور برای واکنش های منفرد

انتقال جرم و عملیات واحد

انتقال جرم بین فازها

مکانیک سیالات

تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی: اعداد بدون بعد و تئوری باکینگهام – اثر لزجت در جریان سیالات تلفات و اختلاط پرانتل و لایه مرزی و قانون استوکس – جریانات تراکم پذیر و مفاهیم و عدد ماخ و سرعت صوت – معادلات اساسی جریانات تراکم پذیر – جریان در شیپوره های همگرا و واگرا

ترمودینامیک

روابط ترمودینامیکی – رابطه کلدزیوس – کلد پیرون – روابط ماکسول – انرژی گیبس – فوگاسیته – مقدمات مخلوط ها – مفاهیم خواص مولی جزئی – محاسبه خواص پارشیال

کنترل فرایند

مقدمه ای بر پایداری سیستم های کنترل فیدبک و آزمون روت و مکان هندسی ریشه ها – Bode و رسم دیاگرام های بد پاسخ فرکانسی و معیار پایداری

ریاضیات کاربردی

روش های عددی – کلیه روش ها ODE حل عددی معادلات

ریاضیات عددی

مشتق گیری عددی، انتگرال گیری عددی

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

انتقال حرارت

انتقال حرارت کنوکسیونی آزاد – تشعشع – انتقال حرارت در چگالش و جوشش – مبدل های حرارتی

طرح راکتورهای شیمیایی

طرح راکتور برای واکنش های چند گانه – اثرات دما و فشار

انتقال جرم و عملیات واحد

دستگاه های مربوط به عملیات تماس گاز، مایع

مکانیک سیالات

جریان ایزونرمال در لوله های طویل، اختلاط سیالات و بسترهای پر شده و انتقال ذرات جامد توسط مایعات – ابزار اندازه گیری سیال: پمپ و اثر کاوتاسیون، فن، کمپرسور و نچوری و اوریفنس

ترمودینامیک

رابطه ی گیبس – دوهم – تعادلات فازی در مخلوط ها – سیکل های توانی و تبریدی – واکنش های شیمیایی

کنترل فرایند

تنظیم پارامتر و کنترل به روش زیگلر – نیکولز – دیاگرام نیکویست و پایاری نیکویست

ریاضیات کاربردی

معادلات دیفرانسیل پاره ای شامل: انواع شرایط مرزی – روش جداسازی – روش تبدیل لاپلاس – ترکیب متغیرها – روش تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی PDE حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای

ریاضیات عددی

برازش منحنی ها، حل معادلات دیفرانسیل

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

مجموعه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها