بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

مجموعه آزمون های آزمایشی دکتری محیط زیست – آمایش محیط زیست – سراسری
آزمون های آزمایشی دکتری تخصصی سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون دکتری سراسری – محیط زیست – آمایش محیط زیست – کد ۲۴۰۳ – (۴ مرحله)

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

GIS

تاریخچه عکسبرداری هوایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی یا( Geographic Information System (GIS

ارزیابی محیط زیست

کلیات مدلها و روشهای ارزیابی در ایران و جهان

آمایش سرزمین

تعریف لغوی آمایش سرزمین، اهداف آمایش سرزمین در جهان، آمایش و برنامه‌ریزی فضایی

ارزیابی اثرات توسعه

ارزیابی اثرات توسعه، عوامل تاثیرگذار در انتخاب روش ارزیابی اثرات توسعه

آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)

زبان عمومی

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

هوش و استعداد تحصیلی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

GIS

مدل رقومی سطح زمین DTM ، طبقه‌بندی سنجندهها براساس منبع انرژی

ارزیابی محیط زیست

ذخیره زیستگاه و بوم شناسی سیمای سرزمین

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین: تعیین اولویت کاربریها و مدلسازی و ضـــوابط ملـــی آمایــش سرزمین

ارزیابی اثرات توسعه

روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره ، توسعه پایدار و ارزیابی اثرات محیط زیستى

آزمون سوم (جامع)

آزمون چهارم (جامع)

مجموعه آزمون های آزمایشی دکتری محیط زیست – آمایش محیط زیست – سراسری | 280000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها