بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – نانو مواد – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مواد – نانو مواد
با آزمون های آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر خود را محک بزنید
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد-  نانو مواد کد ۱۲۷۳

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

معرفی اعداد مختلط و اعمال روی آن ها، نواحی در صفحه مختلط تابع، حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص آنها

شیمی کاربردی

خوردگی فلزات: مقدمات و اصول خوردگی، اهمیت خوردگی، واکنش الکتروشیمیایی ، پتانسیل استاندارد، قانون نرست شیمی صنعتی (۱):مکانیک سیالات، خواص عمومی، استاتیک سیالات، سینماتیک و حرکت سیالات شیمی صنعتی(۲):ضریب فراریت، منحنی های تعادلی

اصول محاسبات: واحدها و ابعاد، دما و فشار، خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات و مخلوط ها، روابط شیمیایی و استوکیومتری، اصول اساسی مربوط به موازنه جرم در واحدها، موازنه جرم در سیستم های با جریان پیوسته پایا اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی: اصول کلی در تصفیه آب، انواع تصفیه

فیزیک جدید

سینماتیک نسبیتی

خواص فیزیکی مواد

کریستالوگرافی – نفوذ

خواص مکانیکی مواد

مبانی متالوژی مکانیکی

مکانیک سیالات

مفاهیم سیالات – انواع سیالات – خواص گوناگون سیالات ، ویسکوزیته، چگالی، فشار و کشمکش سطحی – انواع سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی – استاتیک سیالات – مانومترها و دریچه ها – نیروهای بویانسی و پایداری اجسام شناور و غوطه ور

انتقال جرم

عملیات انتقال جرم – نفوذ مولکولی سیالات

انتقال حرارت

تقسیم بندی روش های مختلف انتقال حرارت تعاریف و اصول کلی – هدایت در سیستم های یک بعدی و پایدار – فن ها و مقاومت حرارتی اتصال

الکترونیک ۱و۲

مدارات دیودی – مدارات ترانزیستوری (اثر سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ در BJT و FET)

الکترومغناطیس مهندسی

مفاهیم نیرو و میدان الکتریکی و قانون گاوس – پتانسیل الکتریکی

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

                             ریاضیات مهندسی

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرالگیری از توابع مختلط

شیمی کاربردی

خوردگی فلزات: پیل دانیل، دیاگرام پوربه، مواد مهندسی در خوردگی

شیمی صنعتی (۱): سینماتیک حرکت سیالات، دینامیک حرکت سیالات، حرکت سیال در لوله ها، وسایل و روشهای اندازه گیری

شیمی صنعتی(۲): منحنی های عملیاتی برج تقطیر، روش مک کیب

اصول محاسبات: موازنه جرم در سیستم های با واکنش تعادلی، فرآیند تولید آمونیاک، فرایندهای شیمیایی احتراق، فرایندهای پیوسته ناپایا

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی: انعقاد سازی، رزین های تعویض یونی

فیزیک جدید

اثرهای کوانتومی

خواص فیزیکی مواد

نمودارهای تعادلی – نمودار آهن و کربن – نمودار های سه جزیی – جوانه زنی و رشد در جامدات

خواص مکانیکی مواد

تئوری نابجایی ها و مکانیزم های مقاوم شدن

مکانیک سیالات

جریان سیال و معادلات اساسی: خصوصیات جریان و مفاهیم سیستم و حجم کنترل – روابط پایه ای در جریان سیالات مومنتم و انرژی

انتقال جرم

ضرایب انتقال جرم – نفوذ در جامدات

انتقال حرارت

بررسی روش های حل تحلیلی – عددی و ترسیمی در سیستم های ۲ و ۳ بعدی – بررسی حرارت هدایتی ناپایدار ظرفیت فشرده سیستم های ۱ ، ۲ ، ۳ بعدی پایدار

الکترونیک ۱و۲

تقویت کننده تفاضلی – منابع جریان

الکترومغناطیس مهندسی

معادله لاپلاس و حل آن – جریان الکتریکی و خازن ها و مقاومت ها و مدارات – جریان های پایا و انرژی الکتریکی

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

شیمی کاربردی

خوردگی فلزات: انواع خوردگی، پلاریزاسیون

شیمی صنعتی (۱):انتقال حرارت، کلیات، بررسی معادلات اساسی، انتقال حرارت جابجایی و انتقال حرارت تابشی

شیمی صنعتی(۲): نسبت مایع برگشتی، تبخیر ناگهانی

اصول محاسبات: کار و انواع انرژی، قانون اول ترمودینامیک، انواع تاثیرات حرارتی، ظرفیت حرارتی جامد، مایعات و محلولها، گرمای نهان، گرمای واکنش استاندارد و تشکیل استاندارد

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی:جوش آورها و کلرزنی

فیزیک جدید

جنبه های موجی ذرات

خواص فیزیکی مواد

عملیات حرارتی – انجماد – دیاگرام های سه جزیی

خواص مکانیکی مواد

خزش

مکانیک سیالات

تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی: اعداد بدون بعد و تئوری باکینگهام – اثر لزجت در جریان سیالات تلفات و اختلاط پرانتل و لایه مرزی و قانون استوکس –جریانات تراکم پذیر و مفاهیم و عدد ماخ و سرعت صوت – معادلات اساسی جریانات تراکم پذیر – جریان در شیپوره های همگرا و واگرا

انتقال جرم

انتقال جرم بین فازها

انتقال حرارت

انتقال حرارت کنوکسیونی – دسته بندی مفاهیم – روابط جابه جایی اجباری برای صفحه ها و لوله ها

الکترونیک ۱و۲

فیدبک – تقویت کننده عملیاتی (OP – AMP)

الکترومغناطیس مهندسی

میدان های مغناطیسی – قانون بیوساوار – قانون آمپر – قانون فاراده – خودالقاء مغناطیسی – محیط های مغناطیسی

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

روش جواب سازی برای حل معادلات موج، گرما، پتانسیل – حل مسائل ناهمگن، استفاده از تبدیلات لاپلاس و فوریه در حال مسائل

شیمی کاربردی

خوردگی فلزات: روش های کنترل خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی و آندی

شیمی صنعتی (۱):انتقال جرم، نفوذ مولکولی، انتقال جرم بین دو فاز، دستگاههای صنعتی انتقال جرم

شیمی صنعتی(۲):نکات کاربردی برج تقطیر، تبخیر کننده ها و مرطوب سازی

اصول محاسبات: گرمای احتراق استاندارد، واکنش همدما، واکنش فشار ثابت، واکنش بی دررو و موازنه همزمان جرم و انرژی

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی:تصفیه توسط میکروارگانیزمها

فیزیک جدید

اندازه حرکت زاویه ای و اسپینی- اتم های چند الکترونی

خواص فیزیکی مواد

انواع استحاله های فازی – دیاگرام دو جزیی

خواص مکانیکی مواد

خستگی و شکست

مکانیک سیالات

جریان ایزونرمال در لوله های طویل، اختلاط سیالات و بسترهای پر شده و انتقال ذرات جامد توسط مایعات – ابزار اندازه گیری سیال: پمپ و اثر کاوتاسیون،فن، کمپرسور و نچوری و اوریفنس

انتقال جرم

دستگاه های مربوط به عملیات تماس گاز، مایع

انتقال حرارت

انتقال حرارت کنوکسیونی آزاد – تشعشع – انتقال حرارت در چگالش و جوشش – مبدل های حرارتی

الکترونیک ۱و۲

تقویت کننده های توان (قدرت) – تنظیم کننده ولتاژ – پاسخ فرکانسی

الکترومغناطیس مهندسی

امواج الکترومغناطیسی و پتانسیل های تأخیری موجبرها – تابش – پاشندگی نور – نسبیت

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

بسته آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – نانو مواد – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها