بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

بسته آزمون های آزمایشی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی
آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی کد ۱۲۶۲

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی عمومی ۱و۲

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

آمار و احتمالات

قضایای آنالیز ترکیبی – احتمالات مقدماتی – متغیر تصادفی

مقاومت مصالح

تنش و کرنش – قانون هوک – محاسبه تغییر شکل های محوری در سازه های معین – تعیین عکس العمل های مجهول در سازه های نامعین محوری – مسایل نامعین استاتیکی از لحاظ محوری – روابط همسازی – ضریب پوآسن – حالت تنش مسطح و کرنش مسطح – مدول حجمی – تنش و کرنش برشی – آنالیز تنش و کرنش – دایره موهر برای تنش و کرنش – تنش های اصلی و محوری اصلی – دایره موهر سه بعدی – کرنش های اصلی

تحلیل سازه(۱)

تعیین پایداری سازه ها – معین و نامعین – تعیین درجه نامعین – خرپاهای دوبعدی و سه بعدی – تیرها – قاب های دو بعدی و سه بعدی – شبکه ها – تحلیل تیرها و رسم دیاگرام برش و لنگر خمشی و نیروی محوری در آنها – تعیین عکس العمل و تحلیل قاب های معین – تحلیل خرپاهای معین

هیدرولوژی

بارندگی – روان آب

هیدرولیک

مفاهیم و خواص سیالات ، لزجت سیالات نیوتنی وغیر نیوتنی،قانون لزجت نیوتن، لزجت سینماتیک ،حرکت یک صفحه روی سیال، حرکت یک صفحه بین دو سیال، سطح شیبدار،خواص سیالات،کشش سطحی و خاصیت مویینگی

مبانی سازمان و مدیریت

تئوری های مدیریت و سازمان: وظایف مدیر – مهارت های مدیر – نقش های مدیر – سطوح مدیریتی – تکامل اندیشه های مدیریت: قبل از کلاسیک – کلاسیک – نئوکلاسیک – کمی – مدرن

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی عمومی ۱و۲

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

آمار و احتمالات

توزیع های احتمال – امید ریاضی – توابع مولد گشتاور – رگرسیون

مقاومت مصالح

خمش خالص – کرنش های خمش و تنش های خمشی – خمش عضوهایی که از چند ماده ساخته شده – بارگذاری خارج از مرکز – هسته مقطع – خمش خالص در صفحاتی که صفحه تقارن مقطع نیستند – بارگذاری عرض

تحلیل سازه(۱)

محاسبه تغییر شکل ارتجاعی سازه ها شامل روش لنگر سطح – روش تیر مزدوج – مقدمه ای بر روش های انرژی – انرژی موقتی شامل انرژی کرنش برای نیروی محوری – لنگر خمشی – نیروی برش – لنگر پیچشی – بارگذاری برخورده – روش مستقیم انرژی

هیدرولوژی

برآورد رواناب ، هیدروگراف

هیدرولیک

استاتیک سیالات ، سیال ساکن،فشار،مانومتر،محاسبه نیروی وارد رسطوح تخت و مورب، مرکز فشار،نیروی هیدروستاتیکی عمودی وارد به طرح افقی و عمودی،اجسام غوطه ور و شناور، حرکت با شتاب خطی و یکنواخت، حرکت چرخشی سینماتیک سیالات، میدان سرعت،جریان های یک دو وسه بعدی،خط جریان ،شتاب ذره جریان ،جریان یکنواخت و غیر یکنواخت ، جریان ارام ومتلاطم،جریانات پایدارو ناپایدار،جریان چرخشی و غیر چرخشی،دبی جریان،معادلات پیوستگی ، معادله اویلر ، معادله برنولی ، معادله مومنتم ،توان، انالیرز ابعادی و تشابه، اصل همگنی ابعادی، ابعاد اصلی،ابعاد تشابه هیدرولیکی،تشابه دینامیکی،آنالیز ابعادی گروه های بی بعد مهم در مکانیک سیالات

مبانی سازمان و مدیریت

برنامه ریزی: تصمیم گیری – سیستم – خلاقیت – نوآوری سازمانی دهی: متد سازمان – ساختار سازمان – عوامل تأثیر گذار بر ساختارها – رهبری – قدرت – ارتباط – کنترل – انگیزش

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی عمومی ۱و۲

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

معادلات دیفرانسیل

تبدیلات لاپلاسی

آمار و احتمالات

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی، دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

مقاومت مصالح

مخازن جدار نازک استوانه ای و کروی – پیچش شامل پیچش میله ای با سطح مقطع دایره ای – روابط تنش و کرنش در آنها و محاسبه زاویه پیچش این مقاطع – تحلیل مسائل نامعین استاتیکی از لحاظ پیچش – پیچش عضو هایی با مقطع مستطیل – پیچش لوله های جدار نازک

تحلیل سازه(۱)

انرژی کرنشی – (تغییر شکل) انرژی تنش مکمل – قضایای اول و دوم کاستیگلیانو و تعیین نیروی مجهول در سازه های نامعین با استفاده از کار مجازی – قضیه بتی ماکسول – تحلیل سازه های نامعین با استفاده از کار مجازی

هیدرولوژی

تبخیر و تعرق ، هیدرومتری ، خصوصیات هیدروگراف ، حوزه آبریز

هیدرولیک

جریان در لوله ها: جریان آرام و متلاطم،تغییرات فشار ، تغییرات تنش برشی ، تغییرات سرعت در یک لوله ، معادله پوازی ، معادله دارسی ویزباخ،قانون بقای انرژی در لوله ها، ضرایب تصحیح انرژی،سیستم های چند لوله ای،خط تراز هیدرولیکی و انرژی هیدرولیک کانال های روباز:طبقه بندی انواع جریان در لوله ها؛ جریان پایا وناپایا؛جریان یکنواخت و غیر یکنواخت،ویژگی هندسی مقاطع جریان، توزیع سرعت و فشار در کانال،معادلت حاکم بر حرکت سیال در مجاری روباز

مبانی سازمان و مدیریت

رفتار سازمان: یادگیری – ادراک – ارزش – نگرش – تعارض شخصیت – انواع – گروه – فرهنگ سازمانی – استرس – تغییر سازمانی – عدالت سازمانی

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضی عمومی ۱و۲

انتگرال چند گانه – میدان برداری

معادلات دیفرانسیل

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

آمار و احتمالات

توزیع های نمونه ای – فاصله اطمینان آزمون فرضیه

مقاومت مصالح

تعیین تنش های برش در تیرها – جریان برش – تنش های برش در عضو های جدار نازک – برش عضو هایی که از چند ماده ساخته شده – خمش تیرهای نامتقارن در اثر برش عمودی و مرکز برش – تنش های حاصل از بارگذاری مرکب شامل اثرات برش خمش – پیچشی و محوری – پایداری ستون ها – تعیین بار بحرانی ستون ها با شرایط تکیه گاهی مختلف

تحلیل سازه(۱)

روش شیب افت برای تحلیل سازه ها – درجه های آزادی در روش شیب افت – روش پخش لنگر – خط تاثیر در سازه های معین و نامعین شامل خرپاها – تیرها و قابها – سازه های متقارن و استفاده از تقارن دز سازه ها

هیدرولوژی

هیدرولوژی آماری ، رسوب سنجی ، روند یابی سیل

هیدرولیک

جریان یکنواخت در کانال های باز، معادله شزی معادله مانینگ،بهترین مقطع هیدرولیکی، تعیین ضریب زبری ،زبری معادل و روش های محاسبه ان اصل انرژی در کانال های روباز، معادله انرژی ،انرژی مخصوص،جریان بحرانی،تحلیل جریان ناشی از برامدگی و تنگنای موضعی،جهش آبی،جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت منابع انسانی: روش های تجزیه و تحلیل شغل – مشکلات تجزیه و تحلیل شغل – مراحل کارمند یابی – انواع ارزیابی

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

بسته آزمون های آزمایشی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها