بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

مجموعه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی – سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری بیوتکنولوژی و داروسازی
آزمون های آزمایشی ارشد سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی کد ۱۲۸۵

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

معرفی اعداد مختلط و اعمال روی آن ها، نواحی در صفحه مختلط تابع، حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص آنها

سینتیک و طراحی ر اکتور

سرعت واکنش های متجانس

انتقال جرم

عملیات انتقال جرم – نفوذ مولکولی سیالات

مکانیک سیالات

مفاهیم سیالات – انواع سیالات – خواص گوناگون سیالات ، ویسکوزیته، چگالی، فشار و کشمکش سطحی – انواع سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی – استاتیک سیالات – مانومترها و دریچه ها – نیروهای بویانسی و پایداری اجسام شناور و غوطه ور

انتقال حرارت

تقسیم بندی روش های مختلف انتقال حرارت تعاریف و اصول کلی – هدایت در سیستم های یک بعدی و پایدار – فن ها و مقاومت حرارتی اتصال

بیوشیمی عمومی

آب – PH و بافرها، آمینو اسیدها و پروتئین ها (ساختار)، آمینو اسیدها و پروتئین ها (متابولیسم)، ساختمان هموگلوبین و میوگلوبین و اعمال آنها

میکروبیولوژی عمومی

نگاه کلی به میکروارگانیسم ها – باکتری ها – ویژگی های شکلی – صفات بیوشیمیایی – تاکسونومی – آرکی باکتری ها – تکنیک های میکروسکوپی – روش های رنگ آمیزی باکتری ها – رشد باکتری ها – چرخه ی زندگی باکتری ها – پوشش سلولی باکتری ها – اجزای سلول باکتریایی – واکوئل ها – تاژک – پیلی – اسپورکیست – عوامل فیزیکی مؤثر بر رشد باکتری ها – متابولیسم میکرب ها – کنترل بیان ژن در میکروب ها

ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک برای سیستم های بسته و جریان دار – فرآیند های برگشت پذیر – محاسبه تغییرات انرژی داخلی و آنتالپی

شیمی آلی

آلکان ها – سیکلو آلکان ها – شیمی فضایی II, I – هالو آلکان – الکل ها و اترها – آلکیل هالیدها – نقش حلال – آلکان ها II , I – مزدوج شدن الکین ها

شیمی عمومی

ساختار و خواص بنیادی اتم، پیوند شیمیایی

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرالگیری از توابع مختلط

سینتیک و طراحی ر اکتور

راکتورهای ناپیوسته – راکتورهای منفرد کامل

انتقال جرم

ضرایب انتقال جرم – نفوذ در جامدات

مکانیک سیالات

جریان سیال و معادلات اساسی: خصوصیات جریان و مفاهیم سیستم و حجم کنترل – روابط پایه ای در جریان سیالات مومنتم و انرژی

انتقال حرارت

بررسی روش های حل تحلیلی – عددی و ترسیمی در سیستم های ۲ و ۳ بعدی – بررسی حرارت هدایتی ناپایدار ظرفیت فشرده سیستم های ۱ ، ۲ ، ۳ بعدی پایدار

بیوشیمی عمومی

آنزیم ها و سینتیک آنزیمی، قند ها و ساکاریدها (ساختمان)،متابولیسم قندها و ساکاریدها

میکروبیولوژی عمومی

میکرب های خاک – میکربهای آب دریاچه ها – آسیب های سلول باکتری – ضد عفونی کردن – شیمی درمانی علیه میکرب ها – آنتی بیوتیک ها – شیمی درمانی علیه ویرووس ها – ژنتیک میکربی – میکرب شناسی آب و پساب – میکرب شناسی مواد غذایی – کشت صنعتی میکرب ها – ایمنی شناسی میکربی

ترمودینامیک

بیان قانون دوم ترمودینامیک – محاسبه تغییرات آنتروپی گازها – جامدات و مایعات – محاسبه کار در فرآیند جریان دار – قابلیت کاردهی و برگشت ناپذیری

شیمی آلی

آلدئیدها و کتون ها – کوانون ها – کربوکسیلیک اسیدها – مشتقات عاملی کربوکسیلیک اسیدها – ترکیبات آروماتیک – آمین ها II و I – ترکیبات حلقوی آلیفاتیک – خصلت آروماتیکی بنزن – الیفاتیک – کربانیونها – فنولها

شیمی عمومی

محلول ها و گازها، تعادلات یونی

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

سینتیک و طراحی ر اکتور

طرح راکتور برای واکنش های منفرد

انتقال جرم

انتقال جرم بین فازها

مکانیک سیالات

تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی: اعداد بدون بعد و تئوری باکینگهام – اثر لزجت در جریان سیالات تلفات و اختلاط پرانتل و لایه مرزی و قانون استوکس – جریانات تراکم پذیر و مفاهیم و عدد ماخ و سرعت صوت – معادلات اساسی جریانات تراکم پذیر – جریان در شیپوره های همگرا و واگرا

انتقال حرارت

انتقال حرارت کنوکسیونی – دسته بندی مفاهیم – روابط جابه جایی اجباری برای صفحه ها و لوله ها

بیوشیمی عمومی

لیپیدها (ساختمان)،متابولیسم لیپیدهای اندوژن و اگزوژن

میکروبیولوژی عمومی

قارچ ها – مخمرها – قارچ های دو شکلی – قارچ های مهم از نظر پزشکی – پروتوزوئرها – تولید مثل – کیست دار شدن – پروتوزوئرهای مهم از نظر پزشکی – انگل های برسلولی – ویرووس ها – صفات عمومی ویروس ها – میزبان ویروس ها – ساختمان ویروسی – تکثیر – بیوسنتز – ویروس های RNA دار – بیوسنتز ویروس های DNA دار – ویروس ها و سرطان ها – رابطه ی میکرب و میزبان

ترمودینامیک

سیکل ها – روابط ترمودینامیکی – خواص حجمی سیالات – رطوبت و خواص ترمودینامیکی و برگشت ناپذیری

شیمی آلی

سیکل ها – روابط ترمودینامیکی – خواص حجمی سیالات – رطوبت و خواص ترمودینامیکی و برگشت ناپذیری

شیمی عمومی

تعادلات شیمیایی و سنتتتیک

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

ریاضیات مهندسی

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

سینتیک و طراحی ر اکتور

طرح راکتور برای واکنش های چند گانه – اثرات دما و فشار

انتقال جرم

دستگاه های مربوط به عملیات تماس گاز، مایع

مکانیک سیالات

جریان ایزونرمال در لوله های طویل، اختلاط سیالات و بسترهای پر شده و انتقال ذرات جامد توسط مایعات – ابزار اندازه گیری سیال: پمپ و اثر کاوتاسیون، فن، کمپرسور و نچوری و اوریفنس

انتقال حرارت

انتقال حرارت کنوکسیونی آزاد – تشعشع – انتقال حرارت در چگالش و جوشش – مبدل های حرارتی

بیوشیمی عمومی

اسید نوکلئیک اسیدها،متابولیسم نوکلئیک اسیدها،متابولیسم هم،ویتامین ها،هورمون ها

میکروبیولوژی عمومی

فلور طبیعی بدن انسان – باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده ی اسپور (باسیلوس ها و کلاستریدیوم ها) – باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور (کورینه باکتریوم ها – پروپیونی باکترها – لیستریا – اریزیپلوتریکس) – استافیلوکوک – استرپتوکوک – انتروباکتریاسه – سود و موناس – اسینتوباکتر – ویبریو – کمپیلوباکتر – هلیکوباکتر – هموفیلوس بوردتلا – بروسلا – برسینیا – فرانسیسلا – پاستورلا – نایسریا – بی هوازی ها – لژیونلا – مایکوباکترها – اسپیروکت ها – مایکوپلاسما – ریکتسیا – کلامیدیا

ترمودینامیک

سیکل ها – روابط ترمودینامیکی – خواص حجمی سیالات – رطوبت و خواص ترمودینامیکی و برگشت ناپذیری

شیمی آلی

شیمی فیزیک آلی – توصیف نظری مولکول ها – کربوکاتیون ها – واکنش های هماهنگ – معادله – کربانیون ها هامت

شیمی عمومی

شیمی آلی

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

مجموعه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی – سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها