بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

کنکورهای آزمایشی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۲) سراسری
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی (۲)
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی ۲ کد ۱۱۱۸
سنجش تکمیلی امیرکبیر

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روانشناسی تربیتی

تعریف و موضوع روانشناسی پرورشی – پیشینه ی نگارش کتاب درسی روان شناسی پرورشی – پژوهش در روانشناسی پرورشی – مراحل و هدفهای آموزش – طبقه بندی هدفهای آموزشی

آمار و روش تحقیق

تعاریف آمار – انواع مقیاس ها – توزیع های فراوانی و نمودارها – اندازه های گرایش مرکزی – علم و روش های علمی – تحقیق و مفاهیم اساسی آن – مسأله و فرضیه

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

مفاهیم اساسی در روانسنجی (سنجش و اندازه گیری) انواع مقیاسهای اندازه گیری

روانشناسی کودکان استثنایی

اختلالات دوره نوزادی – کودکی و نوجوانی – اختلالات اضطرابی کودکی و نوجوانی – اختلالات رفتار ایذایی

روانشناسی رشد

تعریف رشد – اصول حاکم بر رشد – ماهیت رشد – پیشگامان روانشناسی رشد – مرحل رشد قبل از تولد – رشد اجتماعی – رشد اخلاقی

روانشناسی عمومی

دیدگاههای مختلف روان شناسی – روش های پژوهش – اساس عصبی زیستی رفتار – رشد

مبانی مشاوره راهنمایی

تعاریف و راهنمایی و مشاوره – تاریخچه راهنمایی و مشاوره – هدف های راهنمایی و مشاوره شغلی – تعاریف راهنمایی و مشاوره شغلی – ضرورت راهنمایی شغلی و حرفه ای – اصول ارائه اطلاعات شغلی و حرفه ای – نقش افراد در راهنمایی شغلی و حرفه ای – روش های کسب اطلاعات شغلی و حرفه ای – تاریخچه خانواده درمانی – مفاهیم مربوط به خانواده درمانی

روشها و فنون راهنمایی در مشاوره

تعریف راهنمایی و مشاوره – مصاحبه مشاوره ای – شرایط انجام مصاحبه مشاوره ای گروه و انواع آن

نظریه های مشاوره و روان درمانی

مفهوم نظریه و موضوعات مرتبط با آن – نظریه روانکاوی فروید – نظریه روانشناسی فردی آدلر

کاریرد آزمونهای روانی در مشاوره

سابقه تاریخی و تقسیم بندی آزمون ها – روایی پایایی و انواع آن – نرم و انواع آن

روانشناسی شخصیت

مبانی شخصیت – نظریه فروید – نظریه یونگ – نظریه آدلر

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روانشناسی تربیتی

ویژگیهای ورودی یادگیرندگان – نظریه های رشد شناختی – نظریه های رفتاری یادگیری – نظریه های شناختی یادگیری – نظریه خبرپردازی یادگیری

آمار و روش تحقیق

شاخص های پراکندگی – نمرات استاندارد – همبستگی – آمار استنباطی و مبانی آن – آزمون t

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

انواع آزمون ها – انواع ارزش یابی آموزشی – اهداف آموزشی (طبقه بندی هدف های آموزشی) – انواع آزمون های آماری در روانسنجی (سنجش و اندازه گیری)

روانشناسی کودکان استثنایی

روان گسستگی های زودرس – اختلالات دفعی و تیک معلولیت های جسمی

روانشناسی رشد

نظریه پیاژه – نظریه فروید – نظریه آنا فروید – نظریه اسپیتز – نظریه ملانی کلاین – نظریه هارتمن – نظریه اریکسون – نظریه بالبی – نظریه لئونتیف

روانشناسی عمومی

احساس – ادراک – هشیاری – سائق ها و انگیزه های اساسی

مبانی مشاوره راهنمایی

الگو های راهنمایی – مسئولیت های کارکنان برنامه – راهنمایی و مشاوره در مدرسه – تعاریف کار و حرفه – اهداف راهنمایی و مشاوره شغلی در دوره های مختلف سنی – طرح ریزی شغلی و حرفه ای – انتخاب شغل و مشکلات آن – اشتغال موفقیت آمیز به کار – نظریه در مشاوره شغلی – نظریه گینز برگ – مکاتب خانواده درمانی (بوئن – ساختاری – راهبردی – آدلری – ستیر – شناختی – رفتاری)

روشها و فنون راهنمایی در مشاوره

فن گوش دادن – فن انعکاس – فن سازمان دادن – رهبری و انوان آن – تشویق – ویژگی های گروه – پویایی گروه – مقایسه راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی – تاریخچه گروه درمانی

نظریه های مشاوره و روان درمانی

نظریه عقلانی – هیجانی الیس – نظریه مراجع محوری راجرز – نظریه گشتالت درمانی پرز

کاریرد آزمونهای روانی در مشاوره

نحوه اجرای آزمون ها – هوش و نظریه های مربوط به آن – آزمون استنفورد بینه – آزمون دیداری حرکتی بندی گشتالت

روانشناسی شخصیت

نظریه هورنای – نظریه فروم – موری – اریکسون – سالیوان

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روانشناسی تربیتی

نظریه سازندگی یادگیری – انگیزش و یادگیری – روشهای آموزش مستقیم و غیر مستقیم – آموزش حد تسلط – آموزش به کمک روش های تغییر رفتار

آمار و روش تحقیق

مطالعه منابع – جامعه و نمونه تحقیق – تحقیق زمینه یابی – مصاحبه – پرسشنامه و مشاهده – آزمون معنادار بودن نسبت – واریانس و همبستگی – تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

اجرا و نمره گذاری آزمون های پیشرفت تحصیلی – انواع هنجارها

روانشناسی کودکان استثنایی

اختلالات رفتار تغذیه ای دوره کودکی – عقب ماندگی ذهنی

روانشناسی رشد

نظریه گزل – نظریه سیرز – نظریه والن – نظریه لوینسون – نظریه ماهلر – رشد از تولد تا نوجوانی

روانشناسی عمومی

هیجان – یادگیری – زبان و اندیشه – تعارض و فشار روانی

مبانی مشاوره راهنمایی

فنون راهنمایی و شیوه های شناخت مراجع – نظریه سوپر در مشاوره شغلی – نظریه شغلی رو – نظریه هالند – نظریه عوامل اجتماعی – شیوه های ارزیابی در خانواده درمانی – نکات عملی در درمان خانواده ها

روشها و فنون راهنمایی در مشاوره

سکوت و نحوه مقابله با آن – مقاومت و علل آن پایان دادن – قوانین گروه درمانی – تشکیل مشاوره گروهی

نظریه های مشاوره و روان درمانی

نظریه وجود گرایی – نظریه واقعیت درمانی گلاسر – نظریه تحلیل ارتباط محاوره ای برن

کاریرد آزمونهای روانی در مشاوره

آزمون و کسلر – آزمون های گروهی هوش – نظریه های موجود در زمینه شخصیت – آزمون  MMPI

روانشناسی شخصیت

نظریه کتل – نظریه مزلو – راجرز – کلی – اسکینر

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روانشناسی تربیتی

آموزش برنامه ای، آموزش مهارتها و راهبردهای یادگیری- آموزش مفاهیم و اصول – آموزش حل مسئله – آموزش هوش و آفرینندگی – مفاهیم کلی ارزشیابی – تهیه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

آمار و روش تحقیق

آزمون خی دو – تحقیق آزمایش – تحقیق تاریخی – تحقیقات کیفی – تحقیق علی – مقایسه ای – تهیه گزارش تحقیق – سایر

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

پایان و انواع آن (Relliability)، روایی و انواع آن

روانشناسی کودکان استثنایی

اختلالات کروموزومی – اختلالات متابولیسم بدن – اختلالات غدد مترشحه داخلی – اختلالات مربوط به جمجمه – اختلالات و نقایص حسی

روانشناسی رشد

نوجوانی – میانسالی و سالمندی – نظریه های بازی – برتری جانبی – پرخاشگری – مرگ شناسی

روانشناسی عمومی

شناخت و حافظه – رفتار اجتماعی – توانایی ذهنی – ارزیابی هوش وشخصیت – روش های درمانی

مبانی مشاوره راهنمایی

ارزیابی برنامه های راهنمایی – نظریه های تصمیم گیری در مشاوره شغلی – نظریه روانکاوی در مشاوره شغلی – روانشناسی فردی در مشاوره شغلی – پایان خانواده درمانی – فنون خانواده درمانی – سایر مباحث موجود در خانواده درمانی

روشها و فنون راهنمایی در مشاوره

بازی درمانی – کاربرد آزمون ها در مشاوره – فرآیند و مراحل مشاوره گروهی – روش های گوناگون مشاوره گروهی – سایر مباحث موجود

نظریه های مشاوره و روان درمانی

نظریه رفتار درمانی – نظریه کارخوف – سایر مطالب مربوط به نظریه ها

کاریرد آزمونهای روانی در مشاوره

آزمون های CPA – آزمون فرافکن – آزمون های نگرش سنج – سایر مطالب موجود در زمینه آزمونها

روانشناسی شخصیت

نظریه راتر – نظریه دلارد و میلر – نظریه های زمینه محدود – سایر نظریه های موجود

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

کنکورهای آزمایشی کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۲) سراسری | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها