بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری رشته تاریخ
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه تاریخ

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

عربی

صرف و نحو

تاریخ ایران باستان

ایلام

تاریخ اسلام

تاریخ صدر اسلام

تاریخ جهان

قرون باستان

تاریخ ایران اسلامی

از طاهریان تا اواخر دوره سلجوقی

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

عربی

صرف و نحو

تاریخ ایران باستان

مادها و هخامنشیان

تاریخ اسلام

خلفای راشدین و امویان

تاریخ جهان

قرون وسطی

تاریخ ایران اسلامی

غوریان، خوارزمشاهیان و مغولان

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

عربی

صرف و نحو

تاریخ ایران باستان

سلوکیان و اشکانیان

تاریخ اسلام

عباسیان

تاریخ جهان

قرون جدید

تاریخ ایران اسلامی

تیموریان و حکومت های محلی

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

عربی

صرف و نحو

تاریخ ایران باستان

ساسانیان

تاریخ اسلام

فاطمیان مصر، مرابطین، موحدین و بنی نصر

تاریخ جهان

انقلاب فرانسه تا عصر حاضر

تاریخ ایران اسلامی

از صفویه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری رشته تاریخ | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها