بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های آزمایشی ارشد علوم تربیتی سراسری-سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی کد ۱۱۱۷
بودجه بندی کنکورهای آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی ۱(کلیه گرایشها) ۱۱۱۷

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روانشناسی تربیتی

تعریف و موضوع روان شناسی پرورشی – پیشینه نگارش کتاب درسی روان شناسی پرورشی – پژوهش در روان شناسی پرورشی – مراحل و هدف های آموزش – مفاهیم آموزش و یادگیری – طبقه بندی هدف های آموزشی

روش ها و فنون تدریس

یادگیری – نظریه های یادگیری – الگوهای یادگیری – ارتباط و اثر آن بر تدریس – نظریه های تدریس – مبانی نظری تدریس – طرح یک نظریه تدریس – عوامل مؤثر در تدریس – طراحی آموزشی – مراحل تحلیل و تنظیم یک طرح آموزشی – شناخت و تدوین هدف های آموزشی  (سطوح یادگیری در حیطه شناختی – سطوح یادگیری در حیطه عاطفی – سطوح یادگیری در حیطه روانی – حرکتی) – تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

آمار و روش تحقیق

یادگیری – نظریه های یادگیری – الگوهای یادگیری – ارتباط و اثر آن بر تدریس – نظریه های تدریس – مبانی نظری تدریس – طرح یک نظریه تدریس – عوامل مؤثر در تدریس – طراحی آموزشی – مراحل تحلیل و تنظیم یک طرح آموزشی – شناخت و تدوین هدف های آموزشی – (سطوح یادگیری در حیطه شناختی – سطوح یادگیری در حیطه عاطفی – سطوح یادگیری در حیطه روانی – حرکتی) – تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه – تربیت و فلسفه تربیت – مبانی و اصول آموزش و پرورش – اهداف – رابطه فلسفه با تعلیم و تربیت – مکاتب فلسفه تعلیم و تربیت – ایده آلیسم (پندارگرایی، آرمان گرایی، اصالت تصویر) – رئالیسم (واقع گرایی) – ناتورالیسم (طبیعت گرایی)

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

پیشینه اندازه گیری – اصطلاحات و مفاهیم اساسی در روان سنجی (سنجش و اندازه گیری) – آزمون ارزشیابی – انواع مقیاس های اندازه گیری

مدیریت آموزشی

مفاهیم و اصول سازمان مدیریت آموزشی – سازمان و مدیریت – کارایی و اثربخشی – تصمیم گیری – کارکردها و اصول مدیریت – تعیین اهداف و برنامه ریزی – سازماندهی – رهبری – نظارت و کنترل – قلمرو ابعاد و وظایف مدیریت آموزشی – زمینه ی فرهنگی – اجتماعی مدیریت فرهنگی – ویژگی های مدیریت آموزشی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

مفاهیم برنامه ریزی آموزشی و درسی – تاریخچه برنامه ریزی آموزشی – تحول برنامه ریزی آموزشی – انواع برنامه ریزی آموزشی – برنامه ریزی از نظر حیطه و دامنه ی عمل – برنامه ریزی از نظر چگونگی عمل – اصول و برنامه ریزی آموزشی – اصول عمومی برنامه ریزی آموزشی – اهداف در برنامه ریزی آموزشی – سطوح برنامه ریزی آموزشی – آرمان های جهانی آموزش و پرورش – آرمان های ملی آموزش و پرورش – رسالت و مأموریت سیستم آموزش و پرورش – وظایف پاره سیستمهای آموزش و پرورش – مقاصد اجرایی آموزش و پرورش – هدف های درسی

نظارت و راهنمایی

تعاریف و مفاهیم نظارت و راهنمایی آموزشی – سیر تحول مفهوم نظارت و راهنمایی آموزشی – حیطه و نوع عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی – نظام های رفتاری در مدرسه – نظارت و راهنمایی آموزشی در مدرسه مسئولان نظارت و راهنمایی آموزشی نقش ها و وظایف آنها – مسئولان نظارت و راهنمایی آموزشی در مدرسه – وظایف راهنمایان آموزشی

تکنولوژی آموزشی

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی – تعاریف – تاریخچه تکنولوژی آموزشی – مفهوم آموزش و یادگیری – الگوهای آموزشی – طراحی منظم آموزشی

تعلیم و تربیت اسلامی

تعاریف و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی – توصیف انسان در قرآن (نگاه تحلیلی)- توصیف انسان در قرآن (نگاه ترکیبی) – اهداف تعلیم و تربیت اسلامی – اهداف غایی – رابطه اهداف غایی با یکدیگر – اصول تعلیم و تربیت

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روانشناسی تربیتی

ویژگی های ورودی یادگیرندگان – راهبردهای یادگیری – (نظریه های رشد شناختی – نظریه های رفتاری یادگیری – نظریه های شناختی یادگیری – نظریه خبرپردازی یادگیری)

روش ها و فنون تدریس

تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی – فعالیت های آموزشی ضمن تدریس (الگوها و روشهای تدریس) روشهای تدریس سنتی و متداول

آمار و روش تحقیق

شاخص های پراکندگی انحراف معیار – واریانس – آزمون آماری – اعتبار و روایی – نمرات استاندارد – همبستگی منحنی طبیعی استاندارد – آمار استنباطی و مبانی آن – آزمون t

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

پراگماتیسم (عمل گرایی، مکتب اصالت عمل، تجربه گرایی) – پیشرفت گرایی – پایدار گرایی – بنیاد گرایی – بازسازگرایی

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

انواع آزمون ها و کاربرد آنها – انواع ارزشیابی آموزشی اهداف آموزشی (طبقه بندی هدف های آموزشی) انواع آزمون های آماری در روان سنجی (سنجش و اندازه گیری)

مدیریت آموزشی

سبک های رهبری و مدیریت – نظریه های سازمان مدیریت – ساماندهی و ساختار – نظریه ی مدیریت عملی – نظریه مدیریت اداری (نظریه کلاسیک سازمان) نظریه روابط انسانی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

شناخت منابع و موانع آموزش و پرورش – مقدورات و محدودیت های درون زا – مقدورات و محدودیت های برون زا – منابع و موانع مختلط درون زا و برون زای آموزش و پرورش – مدل های برنامه ریزی آموزشی از نظر مبنای ریاضی – مدل های اقتصادی برنامه ریزی آموزشی – روش های برنامه ریزی آموزشی – روش های تقاضای اجتماعی – روش های نیروی انسانی – روش نرخ بازده

نظارت و راهنمایی

روش های نظارت و راهنمایی آموزشی – نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی (کلینیکی) نظارت و راهنمایی همکار (همتا) – روش آموزش ضمن خدمت – سایر روش های نظارت و راهنمایی آموزشی – ارزشیابی در نظارت و راهنمایی آموزشی – هدف ارزشیابی در نظارت و راهنمایی آموزشی – فرآیند ارزشیابی در نظارت و راهنمایی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

ارتباط در آموزش – تعریف و انواع ارتباط – اجزاء فرآیند ارتباط – مدل های طرح پیام – ارتباط غیر کلامی – خصوصیات فرستنده و گیرنده پیام – برقراری ارتباط میان معلم و شاگرد – مواد و وسایل آموزشی – دلایل استفاده از مواد و وسایل آموزشی – تقسیم بندی مواد و وسایل آموزشی

تعلیم و تربیت اسلامی

روش های تعلیم و تربیت اسلامی (روش های ۱ تا ۱۷)

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روانشناسی تربیتی

نظریه سازندگی یادگیری – انگیزش و یادگیری – روش های آموزش مستقیم و غیر مستقیم – آموزش در حد تسلط – آموزش به کمک روش های تغییر رفتار

روش ها و فنون تدریس

روش های تدریس جدید (آموزش انفرادی) – ارزشیابی الگوهای خانواده اجتماعی ، تدریس یاران در یادگیری / تفحص گروهی ، ایفای نقش – کاوشگری به شیوه ی محاکم قضایی ، نظریه سیستم های مفهومی

آمار و روش تحقیق

مطالعه منابع – جامعه و نمونه تحقیق – روش های تحقیق – روش های نمونه گیری – تحقیق زمینه یابی – مصاحبه – پرسشنامه و مشاهده – آزمون معنادار بودن نسبت – واریانس و همبستگی – تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اگزیستانسیالیسم (وجودگرایی، فلسفه ی وجودی، اصالت وجود) فلسفه ی تحلیلی (فلسفه ی تحلیل زبان) – فلسفه ی تربیتی اسلام

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

قواعد تهیه و اجرا، نمره گذاری و تحلیل و تفسیر آزمون های پیشرفت تحصیلی انواع هنجارها

مدیریت آموزشی

نظریه های رفتاری – نظریه سلسله مراتب نیازها نظریه y , x

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

تشخیص کژی ها و کاستی های نظام آموزشی – زمینه های تشخیص در نظام آموزشی – ابراز تشخیص در نظام آموزشی – استفاده از شاخص ها در برنامه ریزی آموزشی (شاخص های درون داد آموزشی – شاخص های فرآیند نظارم آموزشی – شاخص های مرتبط با شرایط (سیاسی و اجتماعی – اقتصادی) – شاخص های جمعیت شناسی – شاخص های سیاسی و اجتماعی و سیاسی – شاخص های اقتصادی و مالی) تهیه و اجرای برنامه آموزشی و ارزیابی آن – تهیه برنامه آموزشی کشور – اجرای برنامه آموزشی کشور

نظارت و راهنمایی

فرآیند ایجاد تغییرات در مدرسه – زمینه سازی برای ایجاد تغییرات – ایجاد تغییرات – ارزشیابی از تغییرات ایجاد شده – مؤلفه های اصلی نظارت و راهنمایی آموزشی – جو مدرسه – معلمان – دانش آموزان

تکنولوژی آموزشی

رسانه های آموزشی نور تاب – رسانه های آموزشی نور تاب ساکن – رسانه های آموزشی نورتاب متحرک – عکاسی – استفاده از عکاسی در آموزش مسایل فنی عکاسی

تعلیم و تربیت اسلامی

روش های تعلیم و تربیت اسلامی (روش های ۱۷ تا ۳۳)

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روانشناسی تربیتی

آموزش برنامه ای آموزش مهارت ها و راهبردهای یادگیری – آموزش مفاهیم و اصول – آموزش حل مسئله – آموزش هوش و آفرینندگی – مفاهیم کلی ارزشیابی – تهیه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

روش ها و فنون تدریس

الگوهای خانواده اطلاعات پردازی – تفکر استقرایی – دریافت مفاهیم (مهارت اساسی تفکر) کاوشگری علمی – روش یادسپاری – بدیعه پردازی (سینکتیکز) (افزایش تفکر خلاق) پیش سازمان دهنده – الگوهای خانواده ی انفرادی تدریس – تدریس غیر مستقیم – مفاهیم خود – الگوهای خانواده ی رفتاری تدریس – یادگیری در حد تسلط – آموزش مستقیم – یادگیری از شبیه سازی ها

آمار و روش تحقیق

آزمون خی دو – تحقیق آزمایشی – تحقیق تاریخی – تحقیقات کیفی – تحقیقی علی – مقایسه ای – تهیه گزارش تحقیق – سایر مطالب موجود در زمینه آمار

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اصول تعلیم و تربیت

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

پایایی و انواع آن (Reliability)، روایی و انواع آن (Validity)

مدیریت آموزشی

نظریه بوروکراسی – نظریه انگیزش و بهداشت – نظریه سیستم ها – تغییر و نوآوری در مدیریت آموزشی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

فرآیند برنامه ریزی درسی و انواع آن – طرح ریزی حیطه های برنامه درسی – تهیه برنامه آموزشی کشور – آماده سازی رئوس برنامه درسی (انتخاب راهبردهای یاددهی – یادگیری) – تهیه و تولید مواد و وسایل آموزشی و سازمان دهی آنها – ارزیابی تکوینی ایجاد شرایط اجرای برنامه درسی – نظارت و بازنگری در برنامه ریزی درسی

نظارت و راهنمایی

منابع اختیار (اقتدار) راهنمایان آموزشی – اختیار دیوانسالارانه (بوروکراتیک) اختیار شخصی (روان شناختی) اختیار فنی – منطقی (عقلایی) اختیار حرفه ای – اختیار اخلاقی

تکنولوژی آموزشی

آزمون های فرضی آماری – رگرسیون و همبستگی سری های زمانی

تعلیم و تربیت اسلامی

مراحل تعلیم و تربیت اسلامی

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

آزمون های آزمایشی ارشد علوم تربیتی سراسری-سنجش تکمیلی امیرکبیر | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها