بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری-علوم اقتصادی
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اقتصادی کد ۱۱۰۵

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

اقتصاد خرد

تقاضا، عرضه و تعادل: تعریف تقاضا، عوامل مؤثر در تقاضا، تقاضای بازار، تعریف عرضه، عوامل مؤثر در عرضه، تعادل، قیمت کف و قیمت سقف، اثر مالیات بر منحنی ها و تعادل کشش ها:کشش قیمتی تقاضا، کشش نقطه ای، عوامل مؤثر در کشش تقاضا، کشش و مخارج کل،کشش و منحنی تقاضا، کشش درآمدی تقاضا، کشش درآمدی تقاضا و منحنی انگل-کشش ارتباطی (متقاطع) تقاضا، کشش قیمتی عرضه، رابطه کشش قیمتی با مالیات و یارانه

اقتصاد کلان

چرخه فعالیت های اقتصادی – حسابداری ملی و شاخص قیمت ها

ریاضی

بسط دو جمله ای و آنالیز ترکیبی مجموعه ها – تابع

آمار

آمار توصیفی – آنالیز ترکیبی و احتمال

دروس تخصصی

تجارت بین‌الملل

مقدمه تجارت بین‌الملل، فصل دوم: قانون مزیت نسبی

مالیه بین‌الملل

بازارهای ارز و نرخ ارز، فصل دوم: تراز پرداخت‌ها

بخش عمومی

دولت، اقتصاد رفاه و توزیع مناسب درآمد

پول و بانکداری

پول و عرضه پول

اقتصاد اسلامی

کلیات اقتصاد اسلامی، قواعد فقهی اسلام و جایگاه آن در اقتصاد

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

اقتصاد خرد

نظریه رفتار مصرف کننده: تعریف مطلوبیت، مطلوبیت کل و نهایی، عوامل مؤثر بر مطلوبیت مصرف کننده،

منحنی های بی تفاوتی مصرف کننده، خواص منحنی های بی تفاوتی، نرخ نهایی جانشینی،

خطر بودجه مصرف کننده، تعادل مصرف کننده از نظر جبری، منحنی تقاضا و منحنی و درآمدی تغییر قیمت،

نظریه رفتار تولید کننده: تابع تولید، منحنی های تولید یکسان و خصوصیات آن، قانون بازدهی نزولی،

نرخ نهایی جانشینی فنی، شرط تعادل تولید کننده، کشش جانشینی، عوامل تولید،

بازدهی نسبت به مقیاس سیر توسعه

اقتصاد کلان

مدل های تعیین درآمد ملی و سیاست های مالی بازار پول و سیاست های پولی

(مدل های ISLM و تعادل همزمان در بازار پول و کالا) اقتصاد کلان

ریاضی

حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد های آن – کاربرد مشتق در اقتصاد و بازرگانی

آمار

متغیرهای تصادفی و تواقع توزیع احتمال – قضیه حدی و چی بی شف

دروس تخصصی

تجارت بین‌الملل

نظریه معمول تجارت بین‌الملل، فصل چهارم: تقاضا، عرضه، منحنی‌های پیشنهاد، رابطه مبادله

مالیه بین‌الملل مکانیسم تعدیل قیمت تحت نظام نرخ ارز ثابت و شناور

بخش عمومی

نظریه کالاها و خدمات عمومی

پول و بانکداری

تقاضای پول و نرخ بهره

اقتصاد اسلامی

مالکیت در اسلام و آثار اقتصادی آن ، توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

اقتصاد خرد

هزینه های تولید در کوتاه مدت، توابع هزینه در کوتاه مدت و ارتباط آنها، هزینه های تولید در بلند مدت،

بازار رقابت کامل: تعریف بازار رقابت کامل، تعادل در کوتاه مدت، شرط تعادل بنگاه در بلند مدت،

ورود و خروج بنگاه ها در بلند مدت و سود بنگاه ، صنایع با هزینه های ثابت فزاینده و کاهنده، مزایای بازار

رقابت کامل است. بازار انحصار کامل: تعریف بازار انحصار کامل، شرط تعادل در کوتاه مدت از نظر جبری و نموداری،

شرط تعادل در بلند مدت، کنترل بازار انحصاری، کشش و تبعیض قیمت ها، اثرات بازار انحصار کامل

اقتصاد کلان

تقاضای کل و عرضه کل – نظریه تورم، بیکاری و منحنی فیلیپس – نظریات مصرف

ریاضی

ماتریس و دترمینان – بردارها – دنباله و سری

آمار

تابع توزیع نمونه احتمال – فاصله اطمینان

دروس تخصصی

تجارت بین‌الملل

گذاشت عوامل تولید و نظریه هکشر- اوهلین، آزمون‌های تجربی و نظریات تکمیلی تجارت

مالیه بین‌الملل

مکانیسم تعدیل درآمد و ترکیب تعدیلات خودکار

بخش عمومی

مالیات، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم

پول و بانکداری

بانک و بانکداری، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی

اقتصاد اسلامی

مصرف در اقتصاد اسلامی، مبادلات و بارزگانی اقتصاد اسلامی

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

اقتصاد خرد

بازار رقابت انحصاری: تعریف بازار رقابت انحصاری، دوره کوتاه مدت برای بازار رقابت انحصاری،

دوره بلند مدت برای بنگاه و بازار رقابت انحصاری، اثرات اقتصادی بازار رقابت انحصاری بازار انحصاری

چند جانبه، تعریف بازارهای انحصار چند جانبه، مدل های مختلف در بازار انحصار چند جانبه

بازار عوامل تولید: تخصیص صحیح منابع تولیدی، حداقل کردن هزینه منابع تولیدی، شرط حداکثر سازی سود،

ارزش پولی تولید نهایی نیروی کار، حداکثر سازی سود از نظر جبری در کوتاه مدت، منحنی تقاضای

نیروی کار در کوتاه مدت، انحصار در فروش کالا، منحنی تقاضای عامل متغیر

اقتصاد کلان

نظریات سرمایه گذاری، عرضه و تقاضای پول، اقتصاد بین الملل

ریاضی

توابع چند متغیره – انتگرال – معادلات دیفرانسیل – اعداد مختلط

آمار

آزمون های فرضی آماری – رگرسیون و همبستگی سری های زمانی

دروس تخصصی

تجارت بین‌الملل

رشد اقتصادی و تجارت بین‌الملل، سیاست‌های بازرگانی، هم‌پیوندی‌های اقتصادی

مالیه بین‌الملل

تراز پرداخت‌ها از دیدگاه رهیافت پولی، سیاست‌های تعدیل

بخش عمومی

سایر مالیات‌ها ، تامین اجتماعی و سیستم حمایتی از فقرا

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

آزمون های آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری-علوم اقتصادی | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها