بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

آزمون های آزمایشی ارشد سراسری-علوم اجتماعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اجتماعی کد ۱۱۰۸
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (گرایش مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی) کد ۱۱۰۸

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روش تحقیق

مطالعه منابع – جامعه و نمونه تحقیق – تحقیق – زمینه یابی – مصاحبه – پرسش نامه و مشاهده

نظریه های جامعه شناسی

کلیات جامعه شناسی – اثبات گرایی – تطور گرایی

مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

مبانی انسان شناسی

جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت

مبانی جمعیت شناسی

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

جامعه شناسی شهری – جامعه شناسی خانواده – جامعه شناسی انحرافات – جامعه شناسی صنعتی – جامعه شناسی ارتباطات

حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی

تامین اجتماعی – رفاه اجتماعی

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روش تحقیق

آزمون معنادار بودن نسبت – واریانس و همبستگی – تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

نظریه های جامعه شناسی

کارکرد گرایی – مکتب تضاد – کنش متقابل نمادین

مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

انسان شناسی فرهنگی – زیستی – عمومی

جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت

کاربرد جمعیت شناسی

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

جامعه شناسی روستایی – جامعه شناسی شهری

حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی

برنامه ریزی – سازماندهی مدیریت

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روش تحقیق

آزمون خی دو – تحقیق آزمایشی – تحقیق تاریخی

نظریه های جامعه شناسی

پدیدار شناسی – مکتب مبادله – مکتب ساخت گرایی – روش شناسی مردمی – مکتب نوگرایی

مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

انسان شناسی شهری – سیاسی

جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت

جمعیت

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

جامعه شناسی انقلاب – تغییرات اجتماعی – جامعه شناسی سازمان ها

حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی

تعاون – اقتصاد

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

روش تحقیق

تحقیقات کیفی – تحقیق علی – مقایسه ای – تهیه گزارش تحقیق

نظریه های جامعه شناسی

مکتب مبادله – مکتب ساخت گرایی

مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی

نظریه های مردم شناسی – روش های تحقیق در انسان شناسی

جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت

جمعیت شناسی ایران و جهان

مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی

جامعه شناسی آموزش و پرورش – جامعه شناسی سیاسی – قشر بندی اجتماعی

حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی

جمعه شناسی و توسعه

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

آزمون های آزمایشی ارشد سراسری-علوم اجتماعی-سنجش تکمیلی امیرکبیر | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها