بوک دونی | خرید پستی و خرید اینترنتی کتاب، بسته های آموزشی و سوالات استخدامی

پکیج آزمون های آزمایشی ارشد روانشناسی سراسری گرایش های ۱ تا ۴
بودجه بندی ۸ مرحله آزمون آزمایشی مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه روانشناسی گرایش های عمومی ، بالینی ، سنجش و اندازه گیری ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ،روانشناسی بالینی کودک و نوجوانی
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه روانشناسی کد ۱۱۳۳

درس

فهرست مطالب

آزمون اول (۲۵% اول سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

علم النفس از دیدگاه دانشند اسلامی

پیش فرض های روان شناسی اسلامی – دیدگاه کندی درباره ی نفس – دیدگاه فارابی درباره ی نفس

آمار و روش تحقیق

تعاریف آمار – انواع مقیاس ها – توزیع های فراوانی و نمودارها – اندازه های گرایش مرکزی علم و روش های علمی – تحقیق و مفاهیم اساسی آن – مسأله و فرضیه

روانشناسی مرضی

مفاهیم اساسی (تعریف، موضوع، طبقه بندی و انواع آن) نشانه شناسی بیماری های روانی signs and suptoms

روانشناسی کودکان استثنایی

اختلالات دوره نوزادی – کودکی و نوجوانی – اختلالات اضطرابی کودکی و نوجوانی – اختلالات رفتار ایذایی

روانشناسی رشد

تعریف رشد – اصول حاکم بر رشد – ماهیت رشد – پیشگامان روان شناسی رشد – مراحل رشد قبل از تولد – رشد اجتماعی – رشد اخلاقی

روانشناسی بالینی

تاریخچه روان شناسی بالینی – حرفه های سلامت روان – روش های پژوهش – معیارهای نابهنجاری – علل رفتار نابهنجار – مصاحبه بالینی – انواع پرسش و روش های سوال کردن

روانشناسی عمومی

دیدگاههای مختلف روان شناسی – روش های پژوهش – اساس عصبی زیستی رفتار – رشد

روانسنجی

مفاهیم اساسی در روان سنجی (سنجش و اندازه گیری) انواع مقیاس های اندازه گیری

آزمونهای شناخت هوش و استعداد

تاریخچه ، مفاهیم ، کاربرد آزمونها ، روایی – پایانی، فرم و هنجاریابی

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

زمینه های کلی روان شناسی فیزیولوژیک – رابطه ذهن و مغز – یاخته ها و تکانه های عصبی – انتقال سیناپسی – و انتقال دهنده های عصبی – سیناپس های الکتریکی و شیمیایی – مواد مورد استفاده در علوم اعصاب و دارو درمانی بیماری های روانی – سوخت و ساز یاخته های مغز – مواد مصرفی مغز – اثر ویتامین ها در مغز – فنون و روش های تحقیق در علوم اعصاب – منحنی های الکتریکی مغز – روش های تصویرگیری از مغز – بافت همبند عصبی – چگونگی ایجاد و شکل گیری دستگاه عصبی مرکزی پرده های مغز و نخاع (مننژه ها)- انتقال دهنده های عصبی

آزمون دوم (۲۵% دوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

علم النفس از دیدگاه دانشند اسلامی

دیدگاه ابن سینا درباره ی نفس

آمار و روش تحقیق

شاخص های پراکندگی – نمرات استاندارد – همبستگی – آمار استنباطی و مبانی آن – آزمون t

روانشناسی مرضی

اختلالات اضطرابی Anxiey disorders ، اختلالات خلقی Mood disorders

روانشناسی کودکان استثنایی

روان گسستگی های زودرس – اختلالات دفعی و تیک معلولیت های جسمی

روانشناسی رشد

نظریه پیاژه – نظریه فروید – نظریه آنا فروید – نظریه اسپیتز – نظریه ملانی کلاین – نظریه هارتمن – نظریه اریکسون – نظریه بالبی – نظریه لئونتیف

روانشناسی بالینی

روان درمانی – روان کاوی – پدیدار شناسی و انسان گرایی – رفتار درمانی

روانشناسی عمومی

احساس – ادراک – هشیاری – سائق ها و انگیزه های اساسی

روانسنجی

آزمون ها – انواع ارزش یابی آموزشی – اهداف آموزشی (طبقه بندی هدف های آموزشی) انواع آزمون های آماری در روان سنجی (سنجش و اندازه گیری)

آزمونهای شناخت هوش و استعداد

تاریخچه ، آزمونهای هوش

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

تقسیمات دستگاه عصبی – بافت شناسی مغز – سیستم های حسی دستگاه عصبی – دستگاه های حسی – سیستم های حرکتی دستگاه عصبی – دستگاه هرمی و خارج از هرمی – انعکاس های نخاعی – اختلالات حرکتی

آزمون سوم (۵۰% اول سرفصل – مجموع آزمون اول و دوم)

آزمون چهارم (۲۵% سوم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

علم النفس از دیدگاه دانشند اسلامی

دیدگاه غزالی درباره ی نفس – دیدگاه ملاصدرا درباره ی نفس دیدگاه خواجه نصیر درباره ی نفس

آمار و روش تحقیق

مطالعه منابع – جامعه و نمونه تحقیق – تحقیق زمینه یابی – مصاحبه – پرسش نامه و مشاهده – آزمون معنادار بودن نسبت –واریانس و همبستگی – تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

روانشناسی مرضی

اختلالات اسکیزوفرنی schizophrenia، و سایر اختلالات روان گسستگی psychoses، اختلالات زبان

روانشناسی کودکان استثنایی

اختلالات رفتار تغذیه ای دوره کودکی – عقب ماندگی ذهنی

روانشناسی رشد

نظریه گزل – نظریه سیرز – نظریه والن – نظریه لوینسون – نظریه ماهلر – رشد از تولد تا نوجوانی

روانشناسی بالینی

درمان شناختی – گروه درمانی – خانواده درمانی – پیشگیری آزمون های هوش – آزمون های شخصیت سایر آزمون های روانی

روانشناسی عمومی

هیجان – یادگیری – زبان و اندیشه – تعارض و فشار روانی

روانسنجی

اجرا و نمره گذاری آزمون های پیشرفت تحصیلی انواع هنجارها

آزمونهای شناخت هوش و استعداد

شخصیت – تاریخچه ، نرم یا هنجار ، نیمرخ روانی

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

فیزیولوژی غدد درون ریز – جانبی شدن و نشانگان قطع ارتباط مغز – چرخه های شبانه روزی – فعالیت و خواب – انگیزش تنظیم حالت های درون بدن – رفتار جنسی – رفتار هیجانی – بیولوژی یادگیری و حافظه – بهبود از آسیب مغزی – بیولوژی افسردگی و اختلالات وابسته – بیولوژی اسکیزوفرنی و اختلالات وابسته – سایر اختلالات روانی

آزمون پنجم (۲۵% چهارم سرفصل)

زبان عمومی و تخصصی

Vocabulary, Grammar, Comprehension

علم النفس از دیدگاه دانشند اسلامی

دیدگاه شیخ اشراق درباره ی نفس – قرآن و روان شناسی

آمار و روش تحقیق

آزمون خی دو – تحقیق آزمایشی – تحقیق تاریخی – تحقیقات کیفی – تحقیقی علی – مقایسه ای – تهیه گزارش تحقیق –سایر مطالب موجود در زمینه آمار

روانشناسی مرضی

اختلالات بدنی شکل – اختلالات خواب – اختلالات تغذیه و حرکت

روانشناسی کودکان استثنایی

اختلالات کروموزومی – اختلالات متابولیسم بدن – اختلالات غدد مترشحه داخلی – اختلالات مربوط به جمجمه – اختلالات و نقایص حسی

روانشناسی رشد

وجوانی – میانسالی و سالمندی – نظریه های بازی – برتری جانبی – پرخاشگری – مرگ شناسی

روانشناسی بالینی

اختلالات روانی – سبب شناسی اختلالات روانی – درمان اختلالات روانی – مکانیسم دفاعی – مصاحبه روان درمانی کودک

روانشناسی عمومی

شناخت و حافظه – رفتار اجتماعی – توانایی ذهنی – ارزیابی هوش وشخصیت – روش های درمانی

روانسنجی

پایایی و انواع آن (Reliability)، روایی و انواع آن (Validity)

آزمونهای شناخت هوش و استعداد

اجرا و نمره‌گذاری آزمونها ،آزمونهای شخصیت TAT/ MMPI

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

تفاوت انگیزش و هیجان – مبانی فیزیولوژیک انگیزش – نظریه روان تحلیل گری – نظریه هال – نظریه لوین – نظریه انگیزه پیشرفت – نظریه یادگیری اجتماعی – نظریه اسناد – نظریه انسان نگری – نظریه های هیجان – مبانی فیزیولوژیک هیجان – شناخت و هیجان – تحول و جنبه های اجتماعی هیجان – نابهنجاری های هیجان

آزمون ششم (۵۰% دوم سرفصل – مجموع آزمون چهارم و پنجم)

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)

پکیج آزمون های آزمایشی ارشد روانشناسی سراسری گرایش های ۱ تا ۴ | 240000 تومان
خرید پستی
  • دسته ها